НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності факультету початкової освіти та підготовки на його базі висококваліфікованих фахівців.

  Вона реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності. Зокрема, основними напрямами науково-дослідної роботи кафедр факультету початкової освіти є:

  1. Організація та проведення науково-практичних конференцій із залученням як провідних вчених, так і студентської молоді;

  2. Активна участь викладачів і студентів у наукових конференціях і семінарах різного рівня;

  3. Підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі;

  4. Публікація результатів досліджень у фахових, науково-популярних виданнях України та журналах, що входять до міжнародних систем цитування: Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо;

  5. Видання монографій, навчальних посібників та підручників;

  6. Наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедр із залученням студентів до участі в роботі студентського наукового товариства;

  7. Наукове стажування викладачів за кордоном та участь студентів факультету у програмах академічної мобільності.

  На факультеті ефективно функціонують: польсько-українська науково-дослідна лабораторія психодидактики імені Яна Амоса Коменського, лабораторія модернізації початкової освітиНауково-методичний центр інноваційних освітніх технологій, наукова школа «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у сільській початковій школі» .

  Добрим прикладом поєднання науки, практики та освітнього процесу є оновлення матеріально-технічної і науково-дослідницької бази факультету. Так, у 2019 р. оновлено змістове наповнення лабораторії модернізації початкової освіти та створено мультиклас «Нова українська школа», що дозволяє студентам поринути в освітній процес, наближений до реальних умов сучасної початкової школи.

 Polic 3

 Важливу роль у науковому житті факультету відіграє організаційна та консультативна діяльність студентського наукового товариства (СНТ). Основними завданнями СНТ є формування основ загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок студентів, виявлення здібних студентів, які здатні творчо мислити, залучення їх до різних форм наукової діяльності, популяризація їх науково-дослідної роботи. Щорічні наукові здобутки студенти мають можливість презентувати широкому загалу у збірнику наукових праць «Перші кроки на ниві наукових досліджень».

 Viber 2020 03 16 11 07 29

 

  Серед сьогоднішніх студентів ми щорічно маємо переможців та призерів Всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів наукових робіт. Проведення Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсу наукових робіт сприяє виявленню, відбору та підтримці обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання їх творчої праці, підвищенню якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

  На факультеті функціонує 21 науковий гурток. Тут студенти поглиблено досліджують різноманітні проблеми, що пов’язані з майбутньою професією, готуються до наукових конкурсів, конференцій та семінарів. Керівники гуртків намагаюся передати гуртківцям свої знання і досвід, заохотити їх, навчити працювати і постійно вдосконалюватися. 

  Кафедри факультету початкової освіти активно займаються науково-дослідною роботою в наступних напрямах:

Кафедра теорії початкового навчання (завідувач – д.пед.н., проф. Муковоз О.П.) основні зусилля спрямовує на дослідження кафедральної теми «Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі» (реєстраційний номер 0111U007549; керівник – к. п. н., професор Коберник Г. І.).

 Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості (завідувач – к.пед.н., доц. Макарчук В. В.) веде дослідження за темою «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах освіти різних рівнів» (реєстраційний номер 0011U007530; керівник – к. п. н., доцент Макарчук В. В.).

 Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі (завідувач – д.пед.н., проф. Комар О. А.) продовжує дослідження за темами «Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи» (реєстраційний номер 0111U009199; керівник – д.пед.н., проф. Комар О. А.) та «Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (реєстраційний номер 0115U000074; керівник – д.пед.н., проф. Комар О. А.).

 Науково-дослідна робота на факультеті початкової освіти сприяє розумінню студентами змісту педагогічних явищ, ознайомленню з логікою дослідницького процесу, створенню сприятливих умов для ефективної підготовки конкурентноспроможних, висококваліфікованих фахівців.