Перелік магістерських програм(2015-2016 рр.)

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

 • Кваліфікація, що присвоюється

Магістр за напрямом 8.01010201 Початкова освіта

 • Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти).

 • Спеціальні вимоги до зарахування.

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

 • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

 • Профіль програми

Підготовка магістра проводиться для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі загальної і вищої (спеціальної) педагогічної освіти.

Зміст підготовки магістра відповідної спеціальності полягає в знанні основ гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, які необхідні для розв’язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань; вироблення власної позиції в оцінці соціально-педагогічних процесів та подій на підставі історичного контексту їх розвитку. Фахівець повинен бути здатним до діалогу як засобу ставлення до культури особистості та культури суспільства.

Магістри отримують необхідні знання та здатні забезпечити: різносторонній розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості студента; озброєння студентів системою лінгвістичних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній трудовій діяльності кожному члену суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін, продовження навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи педагогіки та її ролі у пізнанні оточуючої дійсності. Для реалізації цієї мети магістру повинні бути притаманні: висока мораль, культура, інтелігентність, професійна компетентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість діяльності, здатність вести науково-дослідну роботу з проблем освіти.

Загальний обсяг навчальної програми 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові навчальні дисципліни – 47 кредитів, дисципліни вибору факультету – 10 кредитів, дисципліни вільного вибору студента – 24 кредитів.

 • Ключові результати навчання
 1.  Знання з предметної галузі

Студенти отримують ґрунтовні знання з соціально-економічних та гуманітарних дисциплін, професійно-орієнтованих та природничо-наукових предметів, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань у процесі викладацької та наукової роботи.

 1. Когнітивні уміння та навички з предметної галузі
 • Уміння та навики спрямовані на актуалізацію знань і життєвого досвіду студентів для формування у них пізнавальної самостійності і соціальної активності;
 • Здатність до активного сприймання явищ і процесів дійсності, мотивів поведінки, стійке бажання і уміння вчитися, постійно поповнювати і поглиблювати свої знання в професійній галузі;
 • Навички управління перцептивним, розумовим, емоційним, вольовим та іншими компонентами навчально-пізнавальної діяльності студентів;
 • Здатність до глибокого і вільного володіння навчальним матеріалом, методами, прийомами, засобами і формами навчання, мистецтвом усного мовлення, володіння новими інформаційними системами, засобами контролю і організації зворотного зв’язку та корекції знань студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації;
 • Уміння та навички використання засвоєних знань у дослідженнях та у сфері сучасної освіти.
 1. Практичні навички з предметної галузі
 • Вміти складати навчальні плани та плани виховної роботи;
 • Використовувати можливості предметів «педагогіка вищої школи» і «психологія вищої школи» для оволодіння студентами обраною професією;
 • Планувати і здійснювати контроль результатів навчання.
 1. Загальні уміння та навички
 • Повинен розуміти можливості й особливості сучасних наукових методів пізнання природи, суспільства, соціуму та володіти ними на рівні, необхідному для вирішення науково-дослідних завдань та проблем діяльності фахівця педагогічної освіти;
 • Володіти культурою мислення, його загальними законами і вкладати їх у власну науково-дослідницьку діяльність; уміти на науковій основі організовувати свою професійну активність;
 • Знати методологічні та методичні основи проведення наукових досліджень і науково-методичної роботи;
 • Володіти комп’ютерними методами аналізу та обробки інформації і використовувати ці результати у професійній діяльності;
 • Бути здатним до проективної діяльності і на основі наукового підходу і вміти будувати та використовувати прогностичні моделі для опису результатів кількісного та якісного аналізу соціально-педагогічних явищ та процесів;
 • Бути здатним продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність у іншомовному середовищі.
 • Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом Початкова освіта є учні початкових класів та студенти навчальних закладів  І- – ІV рівнів акредитації.

 • Професійний профіль – магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкового навчання.

Магістр призначений для роботи в навчальних закладах, навчально-виховних, наукових, методичних, державних установах, на підприємствах, у громадських організаціях.

 • Доступ до подальшого навчання.

Магістр за напрямом педагогічна освіта може продовжити навчання в аспірантурі.

 • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про кредитно-трансферну накопичувальну систему організації освітнього процесу в Уманському державному педагогічного університету імені Павла Тичини.

 • Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської роботи на засіданні Державної атестаційної комісії.

 • Форма навчання

Денна

 • Директор програми, або відповідна посадова особа.

Декан факультету початкової освіти – Якимчук Борис Андрійович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

2

Дисципліни

Код Назва дисципліни
УЛУМН_8_1.01_3 Академічна риторика
ВТПТ_8_2.03_4 Актуальні проблеми теорії виховання
ФМІТПШ_8_1.07_6 Викладання фахових методик у вищій педагогічній школі
ІМ_8_1.05_5 Ділова іноземна мова
ФМІТПШ_8_1.09_3 Інноваційні технології навчання та виховання у початковій школі
ПОМ_8_1.08_4 Методика навчання педагогіки
ПОМ_8_2.02_3 Педагогіка вищої школи
П_8_2.01_3 Психологія вищої школи
СД_8_1.01_3 Філософія та соціологія освіти
ФМІТПШ_8_1.11_6 Формування предметних компетентностей при вивченні галузі «Мови і літератури»
ФМІТПШ_8_1.12_4 Компетентнісний підхід до природничої освіти молодших школярів
ФМІТПШ_8_1.13_4 Управлянні навчально-виховним процесом у початковій школі
ТТД_8_1.03_3 Цивільний захист та охорона праці в галузі

Дисципліни вільного вибору студента

Код Назва дисципліни
ПОМ_8_3.1.1.01_3 Педагогічний менеджмент
ПМ_8_3.1.1.03_3 Культура мовлення
П_8_3.1.1.05_3 Сучасні проблеми психологічної теорії і практики
ВТПТ_8_3.1.1.07_3 Педагогічна майстерність викладача вищої школи
ВТПТ_8_3.1.1.09_3 Виховний потенціал початкової освіти
ПМ_8_3.1.1.02_3 Основи мовної комунікації
ТТД_8_3.1.1.04_3 Основи інтелектуальної власності
ПОМ_8_3.1.1.06_3 Теорія і практика наукових педагогічних досліджень
ТПН_8_3.1.1.08_3 Основи дистанційного навчання у початковій освіті