Положення ради молодих науковців

ПОЛОЖЕННЯ

 Ради молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Рада молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі – Рада) – орган самоврядування, покликаний сприяти професійному становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу та захисту соціальних інтересів молодих науковців.
 • Діяльність Ради здійснюється згідно до Закону України «Про вищу освіту», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з підтримки молодих вчених», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту УДПУ, що визначають основні напрямки та форми роботи органів самоврядування вищих навчальних закладів.
 • Рада поєднує докторів і кандидатів наук, докторантів, аспірантів, викладачів, здобувачів, наукових працівників і співробітників та студентів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі – УДПУ), які активно займаються науковою діяльністю, у віці до 35 років включно (докторантів – до 40 років включно), які поділяють цілі Ради та беруть участь у вирішенні завдань, що стоять перед нею.
 • Засновником Ради є УДПУ, який надає Раді організаційну, консультаційну  та матеріальну підтримку.
 1. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РАДИ
 • Сприяння професійному зростанню наукової молоді УДПУ.
 • Надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності; підтримка ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в УДПУ.
 • Сприяння  встановленню   більш   тісних   зв’язків   між   старшим і  молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності.
 • Поширення наукової та іншої корисної для молодих науковців інформації, відповідно до встановленого в УДПУ порядку поширення і видання інформації.
 • Створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих науковців.
 • Вивчення та обмін досвідом роботи, організація та розвиток співробітництва з радами молодих науковців інших вищих навчальних закладів України та за кордоном.
 • Представлення і захист прав та законних інтересів наукової молоді УДПУ в органах місцевого самоврядування, наукових і громадських об’єднаннях.
 • Ініціювання та участь у створенні громадських некомерційних організацій, мета і завдання яких відповідають цілям і завданням Ради.
 • Моніторинг щодо участі молодих науковців у  наукових  заходах різного рівня та курсах підвищення кваліфікації.
 • Розвиток молодіжних наукових ініціатив, організація і проведення наукових конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт, диспутів, круглих столів та інші науково-методичних заходів.
 • Підготовка та проведення факультетських студентських наукових конференцій, а також організація підготовки студентів до участі у конкурсах наукових робіт.
 • Сприяння представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав молодих науковців і спеціалістів УДПУ.
 • Здійснення іншої діяльності в інтересах наукової молоді УДПУ, яка не суперечить чинному законодавству.
 1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ
 • Кандидатури в члени Ради висуваються загальними зборами наукової молоді навчальних або наукових структурних підрозділів, відділом аспірантури і докторантури або Радами молодих науковців інститутів, факультетів. З метою підвищення ефективності своєї роботи до складу Ради можуть бути додатково обрані нові члени шляхом проведення відкритого голосування.
 • Члени Ради обираються на строк до 3-х років. Склад Ради затверджується  на  засіданні  Вченої  ради  УДПУ  з  числа  молодих науковців УДПУ за поданням проректора із наукової роботи. Подальше членство в Раді може бути продовжено за порядком, обумовленим в п. 3.1.
 • Голова Ради обирається з числа членів Ради більшістю голосів на установчому засіданні Ради та затверджується Вченою радою УДПУ на строк до 3-х років за поданням проректора із наукової роботи.
 • Заступник голови та секретар Ради обираються Радою з числа її членів.
 • Рада має право кваліфікованою більшістю голосів (не менше 2/3 від числа всіх членів Ради) висловити недовіру голові Ради. У випадку, коли голова Ради припиняє свої функції або членство в Раді, функції голови Ради автоматично переходять до заступника голови Ради, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчого засідання Ради питання про вибори і призначення голови Ради і його заступника, а також провести це засідання протягом одного місяця.

Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:

 1. досягнення граничного віку перебування у складі Ради;
 2. відкликання повноважень за рішенням загальних зборів або Ради молодих науковців відповідних структурних підрозділів;
 3. здійснення членом Ради дій, які грубо порушують Положення і принципи Ради;
 4. невиконання рішень Ради;
 5. письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу Ради.
 1. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ РОБОТИ РАДИ
  • На засіданнях Ради розглядаються питання, визначені метою та завданнями діяльності Ради, що стосуються діяльності молодих науковців університету.
  • Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на півроку. Дата чергових зборів призначається її Головою, а також може ініціюватися трьома членами Ради.
  • Засідання Ради вважаються дійсними за умови присутності на них більше половини від загального числа членів Ради.
  • Всі рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування простою більшістю від загального числа членів Ради. У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Ради є вирішальним.
  • Рада правомочна приймати рішення з будь-яких питань своєї діяльності.
  • Про проведення засідань Ради повідомляє її Секретар.
  • Голова Ради організовує і керує роботою Ради, здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до Положення про Раду.
  • Голова Ради організовує і керує роботою Ради протягом періоду власних повноважень, є офіційною представницькою особою Ради у Вченій раді УДПУ і здійснює взаємодію з іншими органами управління УДПУ відповідно до дійсного Положення про Раду.

   Голова Ради:

 1. приймає рішення про скликання та термін проведення чергового засідання Ради, вирішує інші питання підготовки та проведення засідання Ради;
 2. головує на засіданнях Ради;
 3. координує діяльність Ради;
 4. представляє Раду на зборах голів рад молодих вчених вищих навчальних закладів міста Умань та інших представницьких заходах і наукових конференціях;
 5. готує порядок денний, необхідні матеріали і проводить засідання Ради;
 6. не рідше одного разу на рік звітує перед членами Ради на її засіданні про виконану роботу.
 • Заступник голови Ради здійснює повноваження, передані йому Головою Ради. Заступник Голови Ради може виконувати функції голови Ради в період його відсутності.
 • Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради у межах повноважень, визначених Головою Ради та ведення відповідної документації.
 • Члени Ради мають рівні права і однакові обов’язки. Члени Ради:
 1. беруть участь у засіданнях Ради, вносять на розгляд будь-які пропозиції з питань діяльності Ради і беруть участь у вільному обговоренні всіх питань відповідно до затвердженого регламенту;
 2. дотримуються чинного законодавства України та цього Положення і виконують рішення Ради, прийняті в межах її повноважень;
 3. виконують покладені на них зобов’язання, керуються у своїй діяльності цілями, задачами і принципами Ради;
 4. вчасно виконують рішення Ради та розпорядження її Голови.

       5. ВЗАЄМОДІЯ РАДИ ІЗ АДМІНІСТРАЦІЄЮ І ВЧЕНОЮ РАДОЮ УДПУ

 • Рада сприяє УДПУ у вирішенні завдань, що стоять перед ним. Рада вносить пропозиції щодо вдосконалення організації наукових досліджень, форм і методів участі молодих фахівців у науковій роботі.
 • Адміністрація УДПУ сприяє Раді:
 • у проведенні наукових конференцій і публікації їхніх результатів;
 • у своєчасному наданні Раді інформації, яка сприяє вирішенню завдань, що стоять перед нею;
 • у наданні Раді засобів зв’язку, комп’ютерної та оргтехніки.
 • Рада підзвітна проректору з наукової роботи УДПУ, який вправі виносити питання, що стосуються діяльності Ради, на розгляд Вченої ради УДПУ.
 • Проректор із наукової роботи УДПУ може приймати участь у роботі Ради, ставити її до відома про рішення Вченої ради, що стосуються діяльності Ради, вносити пропозиції щодо участі УДПУ у вирішенні завдань Ради.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Пропозиції щодо зміни діючого Положення розглядаються на засіданні Вченої ради УДПУ за поданням Ради, за умови їх прийняття кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від числа всіх членів Ради).
 • Рішення про припинення діяльності Ради може прийматися Адміністрацією або Вченою радою УДПУ.